NUDE MAKEUP

Теку­щее состояние
Не записан
Цена
Закрытый 
Начать
This Курс is currently closed

NUDE MAKE UP

Давайте подивимось з чого буде
складатиметься ваш курс 

Курс Editing Tools + все кур­сы шко­лы +аудиок­ни­ги = $7.99 в месяц 

СЕКРЕТИ ТА ТРЮКИ ВІД ПРАКТИКУЮЧОГО
ХУДОЖНИКА З ГРИМУ

При­віт, я Ста­ро­вой­то­ва Кате­ри­на гри­мер – сти­ліст кіно і телебачення.

-8 років про­пра­ц­ю­ва­ла в кіноін­ду­стрії для нашо­го та євро­пейсь­ко­го ринків;

-Також маю бага­торіч­ний досвід на зйом­ках клі­пів, рекла­ми та фотосессій;

-Остан­нім часом при­свя­ти­ла час індиві­ду­аль­ним занят­тям та кур­сам «макія­жу для себе»

На мій погляд, якщо пра­виль­но підібра­ти кос­ме­ти­ку розу­мі­ю­чи на чому мож­на зеко­но­ми­ти, а на чому не вар­то. Як пра­виль­но мік­су­ва­ти кос­ме­ти­ку з різ­них ціно­вих сег­мен­тів і при тому розу­міти, як вона допо­ма­гає у ство­рен­ні макія­жу, а в чому зава­жає. Щоб прий­шов­ши у мага­зин ви з лег­кістю змог­ли підібра­ти саме необ­хід­ну кос­ме­ти­ку зна­ю­чи на що орієн­ту­ва­ти­ся при її виборі. Також у вас має бути розу­мін­ня, що на каме­ру макіяж буде відріз­ня­тись від макія­жу в повсяк­ден­но­му житті.

Ось вам і від­по­відь на одне з питань: чому мій макіяж не такий, як у мого улюб­ле­но­го блогера?

На це і бага­то інших питань я роз­по­вім вам на кур­сі макіяж Nude.

Що буде на курсі:

Курс скла­даєть­ся з 10-ти змі­стов­них відеоуроків.

9‑ть з них тео­ре­тич­ні в яких ми роз­би­рає­мо кос­ме­тич­ні засо­би і їх застосування.

10‑й урок прак­ти­ка, в яко­му ми роби­мо макіяж від почат­ку і до кінця.

1 урок під­го­тов­ка шкіри

Очи­щу­ван­ня та від­лу­щен­ня. Які засо­би вико­ри­сто­ву­ва­ти для пев­но­го типу шкіри. Вико­ри­стан­ня мас­ки для облич­чя. Тоні­за­ція- вико­ри­сто­вує­мо тонік або тонер? В чому їх відмінність?

Зво­ло­жен­ня самий важ­ли­вий і невід’ємний етап в під­го­тов­ці шкіри перед макіяжем.

2 урок тональ­на основа

В цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь які бува­ють види тональ­них засобів. Як пра­виль­но підібра­ти і нано­си­ти тональ­ну осно­ву та яку функ­цію вона вико­нує у макіяжі.

Також ви діз­нає­тесь чим і як нано­си­ти тональ­ний засіб.

3 урок тіні для очей

В цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь які бува­ють тіні, діз­нає­тесь тех­ніку нане­сен­ня різ­них тек­стур тіней. Нав­чи­тесь роз­би­ра­тись у тінях, змо­же­те само­стій­но під­би­ра­ти необ­хід­ні тіні як для себе, так і для роботи.

Також в цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь, що вико­ри­сто­ву­ва­ти для ство­рен­ня стріл­ки і під­бе­ре­те для себе зруч­ний варіант продукту.

4 урок брови

Як фар­бу­ва­ти бро­ви? Тех­ніки побу­до­ви брів. Чим мож­на фар­бу­ва­ти і оформ­лю­ва­ти бро­ви. Які бро­ви кра­ще всьо­го роби­ти в макія­жі Nude.

5 урок хайлайтер

Хай­лай­тер- це засіб для макія­жу, при нане­сен­ні на шкі­ру робить її сяючою.

В цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь для чого потрі­бен хай­лай­тер, в які зони на облич­чі його використовувати.

Роз­бе­ре­мо які бува­ють тек­сту­ри хай­лай­те­ра. Як під­бра­ти пен­злик для нане­сен­ня хайлайтера.

6 урок пудра

Пуд­ра – при­зна­че­на для закріп­лен­ня макія­жа, матує шкі­ру та корек­тує її тон.

В цьо­му уро­ці роз­бе­ре­мо які бува­ють пуд­ри і в яких випад­ках їх вико­ри­сто­ву­ва­ти. Також діз­нає­тесь в яких зонах на облич­чі най­часті­ше при­сут­ній блиск і для яко­го типу шкіри він властивий.

7 урок румяна

В цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь які бува­ють рум’яна і як пра­виль­но підібра­ти колір. Також нав­чи­тесь нано­си­ти рум’яна уни­ка­ю­чи частих помилок.

8 урок туші для вій

Туш для вій – це важ­ли­ва скла­до­ва будь яко­го макія­жа, вона робить образ закін­че­ним. Піс­ля цьо­го уро­ку ви нав­чи­тесь роз­би­ра­тись у тушах, діз­нає­тесь про їх різ­но­ви­ди які вони бува­ють. Також ще в цьо­му уро­ці мова піде про роз­бір щіто­чок, які функ­ції вони виконують.

9 урок губи

В цьо­му уро­ці ви діз­нає­тесь які бува­ють пома­ди. Нав­чи­тесь під­би­ра­ти колір пома­ди, який буде дореч­ним для вашо­го макія­жу, біль­ше діз­нає­тесь про Nude і в яких випад­ках потріб­но фар­бу­ва­ти кон­тур олівцем.

Програма курсу

Задать вопрос