Выйти с урока

Киношкола Алекса МакароваСтраницы

ВНИМАНИЕ! Граждане России — страны террориста не могут учится в нашей школе

School_logo 60pix -2 transparent

КИНОШКОЛА АЛЕКСА МАКАРОВА
ИСКУССТВО ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ В
DAVINCI RESOLVE

Под­пис­ку мож­но отме­нить в любое вре­мя без каких-либо слож­но­стей. Лич­ный каби­нет – вни­зу спра­ва кноп­ка “отме­нить подписку”

БОЛЕЕ 1000 УРОКОВ ЗА $7.99 В МЕСЯЦ

Про­иг­рать видео

Урок: Цветовой контраст; Курс: DaVinci — Практика

Про­иг­рать видео

Урок; Adjustment Clip; Курс: Editing Tools — Инструменты монтажа

Про­иг­рать видео

Урок: Продвинутая стабилизация; Курс: Fusion Basic Class

Про­иг­рать видео

Урок: Монтажный переход Cut On Action; Курс: Magic Cut — Магическая склейка

ВСЕ КУРСЫ В ПОДПИСКЕ ЗА $7.99 В МЕСЯЦ

Color Basic Class

Базо­вый онлайн-курс по цве­то­кор­рек­ции в DaVinci Resolve

See more…

$7.99

Fusion Basic Class

Базо­вый онлайн-курс по рабо­те с DaVinci Resolve Fusion

See more…

Editing Tools

Видео­мон­таж в DaVinci Resolve 17. Быст­рый старт

See more…

Цветокоррекция. Правильный алгоритм колоргрейдинга

Color Algorithm

Насто­я­щая ком­мер­че­ская прак­ти­ка по цве­то­кор­рек­ции видео в DaVinci Resolve

See more…

Magic Cut Class

Сек­ре­ты и фило­со­фия видео­мон­та­жа. Курс-легенда! 

See more…

Вечерняя киношкола

Супер живые мастер-клас­сы с прак­ти­ку­ю­щим режиссером

See more…

Sync Audio

Запись веби­на­ра по син­хро­ни­за­ции аудио в DaVinci Resolve

See more…

Секреты DaVinci

Сек­ре­ты и сове­ты по удоб­ной рабо­те в DaVinci Resolve

See more…

Комната CUT

Запись веби­на­ра по рабо­те в ком­на­те CUT DaVinci Resolve

See more…

DaVinci Практика

Толь­ко прак­ти­ка по цве­то­кор­рек­ции в DaVinci Resolve

See more…

Монтаж Бизнес Блога

Прак­ти­че­ский мастер-класс по мон­та­жу биз­нес блога

See more…

Кривая драматургии

Один из самых важ­ных кур­сов для каж­до­го режис­се­ра. Скоро

See more…


АУДІОКНИГИ

В мгновение ока

Уол­тер Мерч. Луч­шая кни­га о режис­су­ре мон­та­жа от гения и вете­ра­на про­фес­сии. Дру­га Дж. Лука­са и Ф. Копполы

See more…

101 Урок, который я выучил в …

Нэйл Лан­дау и Мэтью Фре­де­рик. Бес­цен­ные сове­ты сове­ты на каж­дый день для созда­те­лей видео

See more…

Как написать кино за 21 день

Вики Кинг. Прак­ти­че­ское руко­вод­ство по сце­нар­но­му мастер­ству от насто­я­ще­го масте­ра сво­е­го дела

See more…

Поймать Большую рыбу

Дэвид Линч. Самая духов­ная кни­га о кино от одно­го из самых зага­доч­ный режис­се­ров наше­го времени.

See more…


Усі аудіок­ни­ги на сай­ті SCHOOL вхо­дять до перед­пла­ти разом з усі­ма кур­са­ми. Слу­хай­те. Вчіть­ся. Відпочивайте

School_logo 60pix -2 transparent

Доро­гий дру­же, коле­га, я вітаю вас на сай­ті нашої… споді­ва­ю­ся, вже вашої кіно­шко­ли. Мене звуть Алекс Мака­ров. Я режи­сер, коло­рист, сце­на­рист та саунд про­дю­сер. Вже біль­ше 15 років я пра­ц­юю в інду­стрії кіно та теле­ба­чен­ня, близь­ко дру­жу із зір­ка­ми шоу-біз­не­су, політи­ка­ми, відо­ми­ми дизай­не­ра­ми інтер’єрів, архі­тек­то­ра­ми, влас­ни­ка­ми біз­несів та багатьма інши­ми успіш­ни­ми людь­ми. Моя онлайн кіно­шко­ла – це мож­ливість діли­ти­ся своїм досві­дом, який я отри­мав за усі ці роки. Я доб­ре розу­мі­ю­ся на тому, як робить­ся кіно, як зні­маєть­ся рекла­ма, робить­ся корек­ція кольо­ру, ані­ма­ція, як зби­ра­ти коман­ду, як шука­ти гро­ші і як про­су­ва­ти свою твор­чість на фести­валі та форуми.

Лише кіль­ка разів на рік разом зі своєю коман­дою я про­вод­жу LIVE кур­си. Попе­реджаю одра­зу, що не вішаю на себе викла­да­ць­кі регалії, бо насам­пе­ред я – режи­сер. Не пра­г­ну бути спі­ке­ром, який гово­рить «пра­виль­ною» мар­ке­тин­го­вою мовою. Часом я від­ход­жу від теми уро­ку та роз­по­ві­даю ней­мо­вір­ні історії з режи­серсь­ко­го жит­тя. Але ж про це не напи­шуть у кни­гах і не роз­ка­жуть попу­ляр­ні бло­ге­ри… Я ділю­ся з вами лише реаль­ни­ми, чес­ни­ми та прак­тич­ни­ми знан­ня­ми. Все, що я від­даю вам – це я сам у чисто­му відео, тро­хи при­кра­ше­ний гар­ним зву­ком та титрами.

Лас­ка­во про­си­мо до сай­ту SCHOOL!

Режи­сер Алекс Макаров

Часто задаваемые вопросы

Ви змо­же­те ска­су­ва­ти перед­пла­ту натис­кан­ням лише однієї кноп­ки в Осо­би­сто­му кабі­неті — “Від­пи­са­ти­ся”. Звер­ніть ува­гу, що при від­пис­ці доступ до матеріалів одра­зу при­пи­няєть­ся. Кошти за опла­че­ний період – не повертаються.

Оформ­ляя под­пис­ку за $7.99 в месяц, вы полу­ча­е­те доступ к таким курсам:

  • Color Class
  • Fusion Basic Class
  • Editing Tools
  • Magic Cut. Сек­ре­ты и фило­со­фия видеомонтажа
  • Пра­виль­ный алго­ритм колоргрейдинга
  • Мон­таж в ком­на­те Cut
  • Synk Audio

Так­же при под­пис­ке вы полу­ча­е­те доступ к про­слу­ши­ва­нию аудиокниг:

  • 101 урок, кото­рый я выучил в киношколе
  • Как напи­сать кино за 21 день
  • Пой­мать Боль­шую рыбу

Кро­ме того, вам авто­ма­ти­че­ски будут добав­ле­ны досту­пы ко всем новым уро­кам и кур­сам по подписке.

Сто­и­мость под­пис­ки — $7.99 в месяц. Таким обра­зом, после опла­ты вы полу­ча­е­те доступ к кур­сам на 30 дней. Далее спи­са­ние про­ис­хо­дит авто­ма­ти­че­ски — с той пла­теж­ной кар­ты, кото­рую вы ука­за­ли ранее. Если обу­че­ние вам более неак­ту­аль­но, вы може­те отпи­сать­ся в Лич­ном каби­не­те, нажав кноп­ку “Отпи­сать­ся”.

Вы смо­же­те про­смат­ри­вать уро­ки с любо­го устрой­ства. Доста­точ­но лишь вой­ти в систе­му под сво­им логи­ном, на кото­рый оформ­ле­на под­пис­ка, и вве­сти пароль.

 

При­об­ре­тая под­пис­ку за $7.99 в месяц, вы полу­ча­е­те доступ к кур­сам в запи­си сро­ком на 30 дней. В тече­нии это­го пери­о­да, вы смо­же­те про­смат­ри­вать уро­ки неогра­ни­чен­ное коли­че­ство раз в любое удоб­ное вам время.

Обу­че­ние про­во­дит­ся онлайн: живые веби­на­ры с пре­по­да­ва­те­лем или запи­сан­ные видео-уро­ки, раз­ме­щен­ные в Лич­ном каби­не­те. После опла­ты выбран­но­го кур­са поль­зо­ва­тель полу­ча­ет доступ к мате­ри­а­лам в тече­нии 1 часа. Момен­том опла­ты счи­та­ет­ся факт зачис­ле­ния денеж­ных средств по ука­зан­ным рек­ви­зи­там школы.

До момен­та опла­ты поль­зо­ва­тель может озна­ко­мить­ся с содер­жа­ни­ем выбран­но­го кур­са. А при необ­хо­ди­мо­сти – полу­чить допол­ни­тель­ную кон­суль­та­цию пред­ста­ви­те­ля шко­лы. При­об­ре­тен­ные кур­сы будут доступ­ны для обу­че­ния в Лич­ном каби­не­те поль­зо­ва­те­ля. Доступ выда­ет­ся на 1 месяц / 3 меся­ца / 6 меся­цев – соглас­но выбран­но­му тариф­но­му плану.

Поль­зо­ва­тель может обра­тить­ся за помо­щью в круг­ло­су­точ­ную онлайн-под­держ­ку. При воз­ник­но­ве­нии форс-мажо­ров или тех­ни­че­ских про­блем, мы обя­зу­ем­ся решать их не позд­нее 72 часов. Доступ к кур­су поль­зо­ва­те­ля в таком слу­чае будет про­длен. При отсут­ствии опла­ты после завер­ше­ния сро­ка дей­ствия опла­чен­ной под­пис­ки, доступ к кур­сам анну­ли­ру­ет­ся авто­ма­ти­че­ски. Для про­дле­ния воз­мож­но­сти про­смот­ра уро­ков и мате­ри­а­лов, сле­ду­ет опла­тить поль­зо­ва­ние сервисом.

 

Для обу­че­ния на кур­сах мы запра­ши­ва­ем сле­ду­ю­щую инфор­ма­цию: имя, фами­лия, кон­такт­ный теле­фон, email. Эти дан­ные необ­хо­ди­мы для свя­зи и уве­дом­ле­ний. Мы гаран­ти­ру­ем, что дан­ная инфор­ма­ция не пере­да­ет­ся тре­тьим лицам. 

При обу­че­нии на груп­по­вых про­грам­мах так­же может пона­до­бит­ся поч­то­вый адрес сту­ден­та — для после­ду­ю­щей отправ­ки сер­ти­фи­ка­та о завер­ше­нии обу­че­ния. Дан­ная инфор­ма­ция предо­став­ля­ет­ся по жела­нию пользователя.

 

Забро­ню­ва­ти міс­це для участі у групо­вій про­гра­мі мож­на за пере­д­опла­тою. У разі, якщо учас­ник не може взя­ти участь у кур­сі з поваж­ної при­чи­ни, мож­ли­ве повер­нен­ня коштів за вираху­ван­ням сервіс­них зборів. Такі заяв­ки прий­ма­ють­ся не піз­ні­ше ніж за 14 днів до запла­но­ва­но­го стар­ту про­гра­ми. У разі неспла­ти залиш­ку суми нав­чан­ня, кори­сту­вач не допус­каєть­ся на курс без повер­нен­ня коштів.

Задать вопрос